#

ANBI

Poppodium Boerderij is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid financiële giften van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken.

Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften. U kunt hierover ook contact met ons opnemen via info@boerderij.org of 079-3211012.

Statutaire naam: Stichting Cultuurpodium Boerderij
RSIN/ fiscaal nummer: 0051.88.301

Contactgegevens
Poppodium Boerderij
Amerikaweg 145
2717 AV Zoetermeer
tel: 079-3211012
email: info@boerderij.org

Bestuurssamenstelling

Edwin Wernke, voorzitter
Liselotte Hegt, bestuurslid
Bram Hijdra, penningmeester
Martin Duimel, secretaris
Paul Mahieu, bestuurslid
René Komduur, bestuurslid

Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van (de belangstelling voor) hedendaagse podiumkunst;
b. het stimuleren van lokale en regionale groepen op het gebied van moderne muziek door middel van het bieden van oefenfaciliteiten, presentatiefaciliteiten, begeleiding en advisering op de daarmee samenhangende gebieden;
c. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. Onder hedendaagse podiumkunst wordt verstaan cultuuruitingen op het gebied van moderne muziek (pop, jazz, wereldmuziek, crossovers en dergelijke), alsmede hierop aansluitende activiteiten op het gebied van theater, cabaret, dans, literatuur en beeldende kunst.

3. De stichting beoogt het algemeen nut.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van een culturele accommodatie die ruimte biedt aan publieksvoorstellingen, en voorts door alle andere wettige middelen die aan het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn, daar waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties.

5. De stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen.
* Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
* Beleidsplan: Meerjarenbeleidsplan 2022-2025
* Beloningsbeleid bestuur: bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld
* Beloningsbeleid directie: Overeenkomstig CAO Welzijn
* Beloningsbeleid personeel: Overeenkomstig CAO Welzijn
* Beloningsbeleid vrijwilligers: vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, maar wel verstrekkingen waarvan de waarde niet uitgaat boven de maximering van de vrijwilligersregeling
* Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2022
* Financiële verantwoording: Verkorte Jaarrekening 2022